ข้อมูลโครงการ

ที่มาของโครงการ “น้ำดื่มสะอาด กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน”

จากการปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการผลิตน้ำดื่มเพื่อผู้ประสบภัย และปรับปรุงระบบสุขอนามัยของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปี พ.ศ. 2555-2559 และการสำรวจความต้องการน้ำสะอาดในโรงเรียน พบว่า

 • น้ำที่ไม่ปลอดภัยทำให้เด็กเสียชีวิตได้ 6,000 คน/วัน (ทุก 15 วินาที) : UNICEF
 • ประชากรทั่วโลกกว่า  1.8 ล้านคน เสียชีวิตจากโรคท้องร่วง (รวมถึงอหิวาตกโรค) โดย 90% เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และพบมากที่สุดในประเทศกำลังพัฒนา : WHO
 • 88% ของผู้ป่วยโรคท้องร่วงมาจากการได้รับน้ำไม่สะอาด  การสุขาภิบาลไม่เหมาะสม และสุขอนามัยที่ไม่ดี : WHO
 • ปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับการบริโภคในกลุ่มประชากรเด็กวัยเรียนเป็นปัญหาหลักที่สำคัญที่ยังได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นไม่เพียงพอ
 • การตรวจวิเคราะห์น้ำดื่มโรงเรียนในเขตเทศบาล และโรงเรียนในเขตชนบท จำนวน 14 จังหวัด ทั่วประเทศไทย พบว่าน้ำดื่มที่มีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานมีเพียง 36.88% : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการ “น้ำดื่มสะอาด กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน”

 • กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ตั้งปณิธานทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และโอกาสครบรอบ 50 ปี
 • โดยการดำเนินงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
 • สำหรับ 50 โรงเรียนทั่วประเทศ
 • เทคโนโลยีอัลตราฟิลเทรชันและรีเวอร์สออสโมซิส ซึ่งเป็นนวัตกรรมระดับโลก จากกลุ่มธุรกิจ วอเทอร์ แอนด์ พรอเซส โซลูชั่น ของดาว
 • เครื่องกรองน้ำมาตรฐานสากลโดยความร่วมมือของ บริษัท ยูนิเทค จำกัด และ บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
 • ให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการกรองน้ำสะอาดแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและอาสาสมัคร
 • เชิญชวนพันธมิตรวิทยาลัยอาชีวศึกษาในพื้นที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำ
 • การระดมทุนเพื่อเชิญชวนโรงเรียนเอกชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเป็นผู้อุปถัมภ์การดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำเพื่อให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสูงตลอดอายุการใช้งาน