ผู้ดูแลโครงการ

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วิสัยทัศน์

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน บนพื้นฐานข้อมูลวิชาการที่ทันสมัย ภายใต้กำจัดกำรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการกาชาด

ภารกิจ

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างครบวงจร ทั้งการเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย การจัดการขณะเกิดภัย และการฟื้นฟูหลังเกิดภัย บรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนการประชานามัยพิทักษ์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มั่นคง ทัดเทียมและยั่งยืน

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ได้แก่
 1. เครื่องอุปโภค - บริโภค (ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย)
 2. ยาชุดสำมัญประจำบ้าน
 3. น้ำดื่มบรรจุขวด
 4. หน่วยเรือท้องแบน
 5. หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม
 6. หน่วยสุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนำมัย
 7. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว (Rapid Action Team : RAT)
 8. หน่วยครัวเคลื่อนที่
 9. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (ทางบก / ทางน้ำ)
 • ด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส มีหน่วยแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่
 1. หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 2. หน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่น
 3. หน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต (หู คอ จมูก)
 4. หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
 5. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ (หน่วยแพทย์ทางบก)
 6. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ (หน่วยแพทย์ทางน้ำ)
 7. หน่วยแพทย์รถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท

โรงเรียนในโครงการ

 • จังหวัดชัยนาท

  โรงเรียนวัดท่าแก้ว

  ที่อยู่: หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

  โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ

  ที่อยู่: หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

  โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม

  ที่อยู่: หมู่ที่ ๗ ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

  โรงเรียนบ้านน้ำพุ

  ที่อยู่: หมู่ที่ ๖ ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

  โรงเรียนบ้านรางจิก

  ที่อยู่: หมู่ที่ ๗ ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

  จังหวัดนครนายก

  โรงเรียนบ้านคลอง 33

  ที่อยู่: หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

  โรงเรียนบ้านคลองหกวา

  ที่อยู่: หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก

  โรงเรียนบ้านหัวหมอน

  ที่อยู่: หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงศาล อำเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก

  โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์

  ที่อยู่: หมู่ที่ ๑ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก

  โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม

  ที่อยู่: หมู่ที่ ๔ ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

  จังหวัดนครปฐม

  โรงเรียนบ้านรางมูก

  ที่อยู่: ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

  โรงเรียนวัดกงลาด

  ที่อยู่: ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

  โรงเรียนวัดกลาง

  ที่อยู่: ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

  โรงเรียนบ้านห้วยพลู

  ที่อยู่: ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

  โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว

  ที่อยู่: ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

  จังหวัดนครสวรรค์

  โรงเรียนบ้านสระงาม

  ที่อยู่: หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

  โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง

  ที่อยู่: หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

  โรงเรียนบ้านธารหวาย

  ที่อยู่: หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์

  โรงเรียนบ้านดอนกระชาย

  ที่อยู่: หมู่ที่ ๘ ตำบลยางขาว อำเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์

  โรงเรียนวัดพนมเศษ

  ที่อยู่: หมู่ที่ ๑ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  โรงเรียนวัดท่าดินแดง

  ที่อยู่: ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  โรงเรียนวัดตลาด

  ที่อยู่: ตำบลวัดตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  โรงเรียนวัดยม

  ที่อยู่: ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  โรงเรียนวัดจำปา

  ที่อยู่: ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  โรงเรียนวัดเจ้าปลุก

  ที่อยู่: ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  โรงเรียนวัดยมเครือวรศรราษฎร์บำรุง

  ที่อยู่: หมู่ที่ 1 บ้านวัดยม ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

  จังหวัดสิงห์บุรี

  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์

  ที่อยู่: หมู่ที่ ๒ ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

  โรงเรียนวัดโชติการาม

  ที่อยู่: หมู่ที่ ๓ ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

  โรงเรียนวัดน้อย

  ที่อยู่: หมู่ที่ ๒ ตำบลงิ้วลาย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

  โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน

  ที่อยู่: หมู่ที่ ๓ ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

  โรงเรียนวัดเตย

  ที่อยู่: หมู่ที่ ๓ ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

  โรงเรียนวัดประโชติการาม

  ที่อยู่: หมู่ที่ 3 บ้านบางกระบือ ตำบล บางกระบือ อำเภอ เมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี

 • จังหวัดอุตรดิตถ์

  โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา

  ที่อยู่: หมู่ที่ ๔ ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

  โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี

  ที่อยู่: หมู่ที่ ๑ ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

  โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง

  ที่อยู่: หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

  โรงเรียนบ้านเด่นชาติ

  ที่อยู่: หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

  โรงเรียนบ้านห้วยลึก

  ที่อยู่: หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

 • จังหวัดฉะเชิงเทรา

  โรงเรียนบ้านท่าเลียบ

  ที่อยู่: หมู่ที่ ๒ บ้านท่าเลียบ ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ

  ที่อยู่: ๓๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

  โรงเรียนบ้านท่ากระดาน

  ที่อยู่: ๔๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ

  ที่อยู่: หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

  โรงเรียนบ้านท่าคาน

  ที่อยู่: หมู่ ๒ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

  จังหวัดระยอง

  โรงเรียนบ้านคลองทราย

  ที่อยู่: ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ

  ที่อยู่: ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

  โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม

  ที่อยู่: ตำบลพลา อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

  โรงเรียนบ้านพยูน

  ที่อยู่: ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

  โรงเรียนวัดสมบูรณาราม

  ที่อยู่: ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

 • จังหวัดกาญจนบุรี

  โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า

  ที่อยู่: หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

  โรงเรียนบ้านปากนาสวน

  ที่อยู่: หมู่ที่ ๒ ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

  โรงเรียนบ้านพรหมณี

  ที่อยู่: หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

  โรงเรียนบ้านยางโทน

  ที่อยู่: หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

  โรงเรียนบ้านองสิต

  ที่อยู่: หมู่ที่ ๔ ตำบล นาสวน อำเภอ ศรีสวัสดิ์ จังหวัด กาญจนบุรี