รูปภาพกิจกรรม

กิจกรรมให้ความรู้โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ

กิจกรรมให้ความรู้โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ

สอนสุขศึกษา​โรงเรียน​บ้าน​ท่าเลียบ

สอนสุขศึกษา​โรงเรียน​บ้าน​ท่าคาน

สอนสุขศึกษา​โรงเรียน​บ้าน​สุ่ง​เจริญ จังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรมสอนสุขศึกษาโรงเรียนวัดสมบูรณาราม จังหวัดระยอง

กิจกรรมสอนโรงเรียนบ้านหนองแฟบ จังหวัดระยอง

กิจกรรมสอนโรงเรียนบ้านพยูน จังหวัดระยอง

กิจกรรมสอนโรงเรียนบ้านคลองทราย จังหวัดระยอง

การปฏิบัติงานกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านปากนาสวน จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมสอนสุขศึกษาโรงเรียนบ้านพรหมณี จังหวัดกาญจบุรี

กิจกรรมให้ความรู้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านยางโทน จังหวัดกาญจนบุรี

สอนสุขศึกษา​โรงเรียนอนุบาล​ค่ายบางระจัน ​จ.สิงห์บุรี

งานสอนสุขศึกษา​โรงเรียน​วัดดอนเจดีย์​ จ.สิงห์​บุรี

กิจกรรมให้ความรู้โรงเรียนบ้านหัวหมอน จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมให้ความรู้โรงเรียนบ้านหัวหมอน จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมให้ความรู้โรงเรียนวัดประโชติการาม จังหวัดสิงห์บุรี

กิจกรรมให้ความรู้โรงเรียนวัดน้อย จังหวัดสิงห์บุรี

กิจกรรมให้ความรู้โรงเรียนวัดเตย จังหวัดสิงห์บุรี

งานสอนสุขศึกษา​วัดกลาง​ จังหวัดนครปฐม

งานสอนสุขศึกษา​โรงเรียน​บ้าน​ห้วย​พลู จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมให้ความรู้โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว จังหวัดนครปฐม

งานสอนสุขศึกษาโรงเรียนบ้านคลองหกวา นครนายก

โรงเรียนบ้านคลอง 33

งานสอนสุขศึกษาโรงเรียนบ้านหัวหมอน นครนายก

งานสอนสุขศึกษาโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ นครนายก

โรงเรียนโยธีราษฎร์ศรัทธาราม นครนายก

ส่งเสริม​สุขอนามัย​ รร.บ้านหมื่นเทพ จ.ชัยนาท

รร. อารีทวีวนาราม จ.ชัยนาท

รร.บ้านท่าแก้ว จ.ชัยนาท

รร.บ้านรางจิก จ.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านน้ำพุ จ.ชัยนาท

รร.บ่อกระบุง นครสวรรค์

โรงเรียนบ้านดอนกระชาย นครสวรรค์

รร.บ้านสระงาม นครสวรรค์

งานสอนสุขศึกษาร.ร วัดพนมเศษ นครสวรรค์

งานสอนสุขศึกษาโรงเรียนบ้านธารหวาย นครสวรรค์

กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัย รร.วัดน้อย จ.สิงห์บุรี