• ทำไมคุณภาพน้ำจึงเป็นเรื่องสำคัญ?

น้ำสะอาดเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาสุขภาพของผู้คนโดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉิน

  • น้ำปนเปื้อนเป็นอย่างไร?

น้ำสามารถปนเปื้อนได้ตั้งแต่แหล่งน้ำ ในบ้านเรือน หรือระหว่างการขนส่งจากแหล่งน้ำที่ไม่ได้รับการดูแล ภาชนะบรรจุน้ำที่ไม่สะอาด หรือไม่มีการล้างมือ จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะทำให้ผู้คนเกิดการเจ็บป่วย ถึงแม้ว่าน้ำจะดูสะอาดและมีรสชาติดี

แหล่งน้ำสามารถปนเปื้อนผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้

  • การรั่วซึมของบ่อเกรอะและการรั่วซึมของห้องสุขา
  • การไหลบ่าของน้ำผิวดินปนเปื้อนเข้าสู่บ่อน้ำและท่อส่งน้ำ
  • การเก็บน้ำด้วยมือที่ไม่ผ่านการล้างให้สะอาดและภาชนะที่สกปรก
  • แหล่งน้ำที่ใช้ร่วมกับสัตว์
  • มีวัตถุ หรือสิ่งของตกลงไปในบ่อน้ำ

อย่างไรก็ตาม น้ำต้นทางเป็นเพียงระยะเริ่มต้นของห่วงโซ่น้ำ แม้แต่น้ำสะอาดที่เก็บจากแหล่งน้ำก็สามารถปนเปื้อนได้อันเนื่องมาจากการปฏิบัติตนด้านสุขอนามัยที่ไม่ถูกต้อง ดังนี้

  • การขนส่งน้ำจากแหล่งน้ำไปยังครัวเรือนด้วยภาชนะที่สกปรก
  • ครัวเรือนมีการจัดเก็บน้ำโดยไม่มีฝากปิดหรือภาชนะบรรจุน้ำที่สกปรก
  • การจัดการน้ำที่บ้านด้วยภาชนะหรือมือที่สกปรกHH water treatment ไฟล์ PDF