WHO และ UNICEF ได้จัดทำรายงาน ‘Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000 – 2020’ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสำรวจการเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัย ระบบสุขาภิบาลและสุขอนามัยของภาคครัวเรือนทั่วโลก รวมถึงการประเมินความคืบหน้าสำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเป้าหมายที่ 6 ว่าด้วยการมีน้ำสะอาดและสุขอนามัยที่ดี­

โดยประเด็นที่สำคัญและน่าสนใจของรายงานมีดังต่อไปนี้

  • ประชากร 1 ใน 4 ของโลกขาดน้ำดื่มปลอดภัยในบ้านของพวกเขา
  • ประชากรครึ่งหนึ่งของโลกไม่สามารถเข้าถึงสุขาภิบาลที่ดีและมีความปลอดภัยได้
  • ประชากร 3 ใน 10 ของโลกไม่สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดและสบู่ที่มีคุณภาพสำหรับล้างมือ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดโอกาสติดเชื้อในช่วงที่ยังมีการระบาดของโคโรนาไวรัส
  • 8 ใน 10 ของคนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการน้ำสะอาดขั้นพื้นฐานได้อยู่ในพื้นที่ชนบท รวมถึงการให้บริการด้านสุขอนามัยที่เข้าถึงเพียง 44% ของคนในชทบท
  • ในแอฟริกาใต้ซะฮารา (Sub-Saharan Africa) มีความก้าวหน้าของการดำเนินงานด้านสุขอนามัยช้าที่สุดในโลก โดยในแอฟริกามีคนได้ดื่มน้ำสะอาดเพียงแค่ 45%