โครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาวเพื่อนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารสามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดและมีความปลอดภัยในการบริโภคโดยการติดตั้งเครื่องกรองน้ำเทคโนโลยีกรองน้ำดาวให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนจำนวน ๕๐ โรงเรียนทั่วประเทศไทย โดยมีการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้ำและคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีอายุการใช้งานได้นาน พร้อมทั้งจัดตั้งกิจกรรมโรงเรียนอุปถัมภ์หรือผู้อุปถัมภ์เพื่อสนับสนุนงบประมาณด้านการดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งเครื่อง เพื่อให้เครื่องมีสภาพดีและสามารถผลิตน้ำดื่มสะอาดมีมาตรฐานให้กับนักเรียนในโรงเรียนเหล่านั้นได้อย่างยั่งยืน โดยมีการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้ำฯ และคุณภาพน้ำดื่มโดยความร่วมมือขอสภากาชาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยทุก ๖ เดือน เป็นเวลา ๕ ปีนับตั้งแต่การติดตั้ง

https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive