การจัดการสุขาภิบาลอาหาร และน้ำอุปโภค-บริโภคในภาวะน้ำท่วม

เกิดเหตุการณ์น้้าท่วมประเทศไทยครั้งใหญ่ในปี 2554 ส่งผลกระทบให้ประชาชนในหลายจังหวัดได้รับความเดือดร้อนกันอย่างมาก ต้องอพยพออกจากบ้านมาอาศัยอยู่ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย เกิดการขาดแคลนอาหาร และน้้าบริโภค เส้นทางขนส่งหรือถนนหนทางถูกท้าลายเพราะอุทกภัย ท้าให้การกระจายความช่วยเหลือด้านอาหารไปยังพื้นที่ประสบภัยหยุดชะงัก และประชาชนไม่สามารถปรุงประกอบอาหารได้เอง ผู้ที่อพยพไปยังศูนย์พักพิง ต้องพึ่งพาอาหารที่ได้รับจากการบริจาค เกิดปัญหาด้านโภชนาการ โดยเฉพาะในประชาชนกลุ่มที่มีความอ่อนแอ เช่น หญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุผู้ป่วย และเด็กอ่อน เป็นต้น เนื่องจากได้รับอาหารไม่เพียงพอ การขาดแคลนอาหาร น้้าดื่ม และน้้าใช้หรือมีน้้าที่คุณภาพไม่ปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภค ระบบการกักเก็บของเสียและสิ่งปฏิกูลได้รับความเสียหาย ท้าให้มีความเสี่ยงของการเกิดโรคเพิ่มมากขึ้น เช่น การระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน้้า โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ อหิวาตกโรค ในกลุ่มประชาชนที่ประสบภัยได้ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือล่วงหน้า สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงขอแนะนำการจัดการ เรื่อง การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำอุปโภค-บริโภคในภาวะน้ำท่วม ตามลิงค์ด้านล่าง

https://foodsan.anamai.moph.go.th/th/article/download?id=80087&mid=33860&mkey=m_document&lang=th&did=25785